Gwarancja

  1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
  2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
  3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu lub montażu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
  4. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
  5. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
  6. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wypełnić Formularz reklamacyjny lub wysłać na adres e-mail: reklamacje@kratki.comwypełniony Formularz reklamacyjny. Kupujący proszony jest o dołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii oraz karty gwarancyjnej. Z powodów technicznych i organizacyjnych reklamacja zgłoszona przez Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu będzie rozpatrywana szybciej.
  7. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 Dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia.
  8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.